سایر رویدادها

img-13
img-1
img-6
img-7
img-4
img-12
img-3
img-14
img-2
photo 2016-07-31 12-49-16
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید