بلبل در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد خوش خبريست، بلبل يك آواز را دو بار تكرار نمى كند
و نشانه آمدن بهار و زندگى دوباره است و پيام اميد را به همگان مى دهد.


قلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است.
پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.

عضویت در موسسه خیریه پیام امید

×